Scroll to top

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Newton Agency. De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte en als bijlage bij de overeenkomst en facturen. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen en vermeld in de overeenkomst.
 3. De diensten worden uitgevoerd op het risico van de koper.
 4. Elk factuur is uitsluitend onderworpen aan onze algemene voorwaarden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
 5. Alle facturen zijn via overschrijving betaalbaar, behalve in geval van andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.
 6. De factuur wordt aanvaard en het eindbedrag erop vermeld als goedgekeurd aanzien, indien zij niet het voorwerp heeft uitgemaakt van klachten of bezwaren, ons per aangetekend schrijven toegezonden met een gedetailleerde en limitatieve opsomming van de gebreken, binnen de vijftien dagen na de factuurdatum.
 7. Schriftelijke bezwaren tegen de levering of facturatie zullen niet meer aanvaard worden na vijftien dagen van de verzending, vijftien dagen na factuurdatum.
 8. Onze facturen zijn betaalbaar op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Door het niet betalen van een factuur op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar onafgezien van de toegelaten betalingsvoorwaarden.
 9. Wanneer een factuur gedurende meer dan 15 dagen onbetaald blijft en er 10 dagen na ingebrekestelling geen voldoening volgt:
  1. zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 15% met een minimum van 75 euro.
  2. Zal een nalatigheidinterest aangerekend worden volgens wettelijke intresten per jaar te berekenen vanaf de factuurdatum.
  3. Als de levering een website betreft, zal de website, ook eventuele testomgeving, offline gehaald worden. De heractivatiekost bedraagt 175 euro en zal verplicht betaald moeten worden door de klant.
 1. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden is Newton Agency gerechtigd de leveringen en diensten ogenblikkelijk te staken na het verstrijken van drie dagen volgend op de verzending van een aangetekende ingebrekestelling en zonder enige verhaalmogelijkheid i.v.m. niet of niet tijdige indiening van de nodige documenten bij de bevoegde instanties. De betaalde voorschotten blijven definitief eigendom van Newton Agency.
 2. In geval van geschil of betwisting van welke aard ook zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
 3. Onze diensten worden uitgevoerd met media die vandaag algemeen erkend zijn. Newton Agency is niet verantwoordelijk voor eventuele evolutie in deze standaarden en is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken die hieruit zouden ontstaan.
 4. Newton Agency is niet verantwoordelijk voor eventuele functionele gebreken die zouden ontstaan bij het leveren van internet diensten. De functionaliteit van de website wordt mede bepaald door de hosting en provider, de welke buiten onze verantwoordelijkheid vallen. Bovendien is een voortdurende evolutie van de technologie een feit en kunnen we evenmin hiervoor garantie bieden.
 5. Bij het leveren van internet diensten kan Newton Agency niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken in geleverde diensten van derden welke verkozen zijn door de klant.
 6. De uitvoertermijn vermeld op de offerte, is slechts een richtlijn. Newton Agency is in geen enkel geval gebonden aan deze uitvoertermijn. Bij overschrijding van de indicatieve datum is er geen vergoeding verschuldigd aan de koper. Newton Agency streeft echter de richtdatum zo goed mogelijk na.
 7. De koper erkent dat, wanneer hij nieuwe wijzigingen opgeeft aan Newton Agency die niet opgenomen zijn in de offerte en buiten de twee feedbackrondes vallen, extra gefactureerd zullen worden. Elk verzoek, zelfs zonder indicatieve bepalingen, dat niet opgenomen is, wordt aanzien als extra werk.

 

Aanvullende voorwaarden i.v.m. infrastructuur en diensten

Artikel 1. Gebruikersvoorwaarden

 1. De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.
 2. De klant mag geen processen of handelingen toepassen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Newton Agency en/of klanten van Newton Agency hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.
 3. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, …
 4. De door Newton Agency ter beschikking gestelde infrastructuur mag in geen geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via om het even welke hostingdienst aangeboden door Newton Agency. Indien dergelijke praktijken vastgesteld worden, kan onmiddellijk en zonder enig recht op schadevergoeding overgegaan worden tot stopzetting van de dienstverlening in kwestie.
 5. Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijv. videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal, … zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van Newton Agency, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij dezelfde maatregelen worden genomen.
 6. Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door Newton Agency. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragend, vulgair, racistisch getint, etnisch onverantwoord, discriminerend of ander tot deze noemer behorend materiaal.
 7. Het verzenden van ongewenste massa e-mail (Spam – Unsolicited Commerce E-mail) via een server van Newton Agency of een e-mailadres dat beheerd wordt door Newton Agency is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als dergelijke e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op een server van Newton Agency. Bij vaststelling van activiteiten die ingaan tegen de wetgeving rond commerciële e-mails zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.
 8. Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van Newton Agency als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:
  1. gebruik te maken van een server van Newton Agency voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden, waaronder virussen, trojan horses, enz.;
  2. denial-of-service attacks te lanceren op een Newton Agency server of gebruik te maken van een Newton Agency server voor het lanceren van DoS attacks op andere servers;
  3. software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijv. CPU gebruik, geheugengebruik, netwerkbronnen, … Bij een dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van het verbruik, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbaren normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven zal de betrokken account afgesloten worden zonder verdere verwittiging;
  4. poortscans te lanceren op Newton Agency servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is, bijvoorbeeld in het kader van een security audit;
  5. de diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van Newton Agency.
 9. Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. Newton Agency zal bij vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende sancties:
  1. de dienstverlening naar de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten;
  2. de dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigen;
  3. additionele kosten en boetes aanrekenen;
  4. de betreffende inhoud verwijderen;
  5. alle stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.


Artikel 2. Websites en internetprojecten

 1. Newton Agency kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Newton Agency ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor de informatie die door Newton Agency zelf op de site werd geplaatst als voor informatie afkomstig van de gebruikers (bijv. via een content management systeem).
 2. Newton Agency biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze online te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. Newton Agency kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.
 3. Newton Agency is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Newton Agency oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Newton Agency de gegevens goedkeurt die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Newton Agency en de eigenaars van deze sites.
 4. In geval de klant materiaal op de door Newton Agency ontwikkelde website plaatst of aan Newton Agency aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals oa. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz.).
 5. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met opname van het project in de portfolio van Newton Agency.

Artikel 3. Hosting en domeinnamen

 1. Voor diensten met betrekking tot hosting en domeinnamen garandeert Newton Agency een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van Newton Agency vallen.
 2. Domeinregistratie – De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. Newton Agency biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de domeinnaam nog beschikbaar is. Wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw, te raadplegen op www.dns.be.
 3. Webhosting, e-mail, beveiliging – Newton Agency kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die de voorziene beveiliging proberen te omzeilen. Newton Agency voorziet een veilige omgeving voor deze diensten.